Algemene voorwaarden

Toleranties

Tenzij specifiek anders vermeld gelden op door ons geleverd werk de onderstaande algemene toleranties.
de tabel is gebaseerd op het buigen van ronde buizen. voor andere profielen gelden gelijke of vergelijkbare toleranties.

Benaming Tolerantie Benaming Tolerantie
Ovaliteit R/D<2,0 Max. 12 %*① Radius < 500 mm ± 5 % (min. 1mm)

Ovaliteit R/D>2,0

Max. 10 %*① Radius > 500 < 20.000 mm ± 2,5 %
Ovaliteir rechte buiseinden Max. 1 % Radius > 20.000 mm ± 2 mm *③
Onvlakheid (van de grootste Productafmeting) Max. 0,5 % W.D. vermindering R/D > 1,5 Max. 17% *④⑤
Hoekverdraaiing

± 1° *②

zaaglengte ± 5 mm
buighoek ± 1° zaaghoek ± 2° *
stijghoek ± 1°    


*① De ovaliteit kan na de bocht, als gevolg van het buigproces, over een korte lengte doorlopen in het rechte deel.
*② Dit is de tolerantie op de verdraaiing van bochten t.o.v elkaar binnen 1 product.
*③ 2 mm is de tolerantie op de pijlmaat bij een koorde van 3mtr. (zie afbeelding A voor verduidelijking)
*④ Indien R/D <1,5 nader overeen te komen.
*⑤ Deze controle wordt alleen op specifiek verzoek uitgevoerd.
*⑥ Geldt voor haaks- en verstek zagen tot 45°. Bij een verstekhoek >45° is de tolerantie nader overeen te komen.
Alle bovenstaande toleranties komen bovenop de fabriekstoleranties van het materiaal.

 

Gestelde eisen op toelevering van materiaal en tekeningen.

 • Er dient voldoende materiaal toegeleverd te worden t.b.v. proefmateriaal, d.w.z. 2% extra, minimaal 2, maximaal 6 lengten.
 • Materiaal moet recht, roest-, deuk- en braamvrij zijn en bij geleverde fixlengte een lengtetolerantie hebben van -0/3 mm en een tolerantie op de haksheid van ± 0,5°
 • Aangeleverde materialen dienen voor buigen geschikt te zijn. bij twijfel over de buigbaarheid van het materiaal dient u contact op te nemen met Brouwers Algemene Buigwerken. (min.rek in % = ½ OD/R= Buitendiameter vd buis/Radius))
 • Tekeningen moeten qua maatvoering duidelijk zijn en voorzien zijn van hartmaten en gewenste toleranties.

Betalingsvoorwaarden

Minimum factuur: 30,00 EUR. Alle aangegeven prijzen zijn exclusief BTW. De facturen zijn contant betaalbaar zonder om het even welke inhouding. Andere betalingsvoorwaarden worden schriftelijk bevestigd. Onze prijzen blijven 30 dagen geldig en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Alle technische gegevens zijn louter indicatief en verplichten ons tot niets. Bepaalde afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Algemene verkoop- en ondernemingvoorwaarden

 1. Onze hierna vermelde algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige die gelden; alsmede de eventuele bijzondere voorwaarden. Onze voorwaarden hebben altijd de bovenhand op alle eventuele clausules van onze klanten.
 2. De bestelbonnen en contracten zijn pas bindend mits onze schriftelijke bevestiging. Elke bestelling ieder contract zal de klant echter onherroepelijk binden en kan niet worden herroepen, zelfs niet indien er nog geen bevestiging van onze firma werd ontvangen. Elke herroeping dient schriftelijk bevestigd te worden door ons. Elke aanvaarding van annulering, ongeacht de reden, geeft recht op een schadevergoeding van minimum 20% zonder alle schadevergoedingen die deze 20% overschrijden te annuleren en waarop wij aanspraak blijven maken: deze schadevergoeding komt boven op de door ons reeds ontvangen voorschotten.
 3. Enkel de bestuurders zijn in de hoedanigheid om contracten te sluiten. De door personeelsleden opgenomen bestellingen zullen de firma pas binden na schrijftelijke bevestiging. Deze is niet onderworpen aan bepaalde termijnen of formaliteiten, de levering of uitvoering vereisen ratificatie.
 4. Iedere klacht moet gegrond zijn en schriftelijk gemotiveerd worden. Dit schrijven moet ons binnen de 5 dagen na ontvangst van de levering bereiken. Voor verborgen gebreken kunnen wij slechts een periode van 1 jaar na de levering verantwoordelijk gesteld worden. Geen enkele klacht inzake kwaliteit of quantities, die ons niet binnen de 48 uur na levering schriftelijk bereikt heeft, zal door ons in acht genomen worden. Elke betwisting betreffende het aantal stukken dient ons op het ogenblik gemeld worden.
 5. Plannen, catalogie of foto's blijven ons eigendom en mogen onder geen beding aan derden doorgegeven worden.

Waarborgen - uitvoering van bestelling

 1. Onze waarborgen zijn beperkt tot dat wat ons door de leverancier werd toegestaan.
 2. De geleverde stukken worden onder voorbehoud van bestelde hoeveelheid en kwaliteit aanvaard. Als deze voorwaarden niet vervuld zijn, behouden wij het recht de bestelling te weigeren. Ze kan echter het voorwerp zijn van een akkoord en een eventueel prijssupplement.
 3. Het door ons geleverde werk en de bestelling worden geacht in onze lokalen uitgevoerd te zijn; hetgeen naderhand elke klacht inzake kwantiteit of kwaliteit uitsluit.
 4. De klant wordt geacht het fabricageprocédé te kennen, als ook de eventuele gevolgen die het voor de onderdelen zou kunnen meebrengen. Hij kan in geen geval schadevergoeding eisen voor de eventuele door het procédé veroorzaakte gebreken. Mocht er door ons een ernstige fout, anders beschreven, gemaakt worden, zal onze aansprakelijkheid toch beperkt blijven tot de kosten van de door ons uitgevoerde werken.
 5. Onze firma is in geen geval aansprakelijk voor mankementen veroorzaakt door schokken, trillingen, bewegingen van het hele gebouw of van een deel ervan, corrosie, verwarming, splijten of verschillen in gebruikt materiaal bij herstelling, al dan niet intervolve fabrieksfout.

Levering

 1. Onze prijzen zijn steeds vrijblijvend en mogen niet als offertes beschouwd worden.
 2. Onze prijzen blijven 30 dagen geldig. Ze zijn onderworpen aan verhoogde loonkosten, sociale lasten en prijsstijgingen van materialen.
 3. Ieder bijkomend werk moet schriftelijk bevestigd worden en indien de prijs niet op voorhand overeengekomen is, wordt er met dagprijzen gewerkt.
 4. De betaling zal als volgt geschieden: voor speciale leveringen, 25% bij de bestelling, eht saldo bij de levering alvorens de vrachtwagen uitgeladen wordt. De facturen zijn contant betaalbaar zonder om het even welke inhouding. Iedere betalingsvertraging zal van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire en onherleidbare vergoeding, gelijk aan 20% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 30,00 EUR met zich meebrengen. Hierbij komt nog een conventionele intrest van 1,5% per maand. De andere betalingsvoorwaarden worden schriftelijk bevestigd.
 5. De door de klanten betaalde voorschotten maken deel uit van de prijs van de bestelling: ze vormen geen waarborg waarbij niet-naleving de klant toelaat zich aan de bestelling te onttrekken.
 6. De geleverde goederen blijven exclusief eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de vorderingen. Indien de koper niet op tijd betaalt, heeft de verkoper het recht om de geleverde goederen terug te vorderen zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 7. De aanvaarding van een wisselbrief, de ondertekening van een order brief of een cheque brengen geen nieuwe schulden tot stand. Alleen betalingen aan de bestuurders zullen de klant zijn schulden kwijtschelden. Voor een betaling in baar geld of cheque aan een personeelslid draagt de klant zelf de verantwoordelijkheid.
 8. Niet-betalingen van één betaalde factuur op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van alle andere facturen onmiddelijk van rechtswege opeisbaar.
 9. In geval van betalingsonmacht van de klant zal de verkoop of aanneming van rechtswege verbroken worden, tien dagen na het op de post neerleggen van een aangetekende brief betreffende de ingebrekestelling van betaling. Gedurende deze periode van 10 dagen zal de levering of uitvoering van de werken opgeschort worden. In geval van contractbreuk zal daarboven een minimale vergoeding verschuldigd zijn, ten belope van 20% van het totale bedrag, ongeacht alle schadevergoedingen waarop wij het recht tot vordering behouden.

Betwistingen

 1. Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de Mechelse Rechtbanken bevoegd.